Achizitor:

SC ILE TRADE COMPANY SRL

Adresa:

BUCURE?TI, Str. Valea Lung? Nr. 3, Bloc 142, Sc. b, Et. 1, Ap 51, Sector 6, cod 061501, Romnia
CUI 3683935; Registrul Comer?ului J40 / 2660/1993
Punct de lucru: Bucure?ti, Pia?a Alba Iulia, Nr. 8, Bloc I7, Parter, Sector 3, Romnia, cod po?tal 031105
Telefon: 021 3263540; Fax: 021 3263541
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Adres? de internet: www.iletrade.ro

Titlul proiectului POSDRU:

FEMINA Cre?terea Abilit??ilor si Calific?rilor Femeilor

ID proiect POSDRU:

POSDRU/97/6.3/S/60838
Axa prioritar? 6 Promovarea incluziunii sociale
Domeniul major de interven?ie 6.3 Promovarea egalit??ii de ?anse pe pia?a muncii

Calitatea achizitorului:

Beneficiar

INVITA?IE DE PARTICIPARE

SC ILE TRADE COMPANY SRL, n calitate de achizitor, organizeaz? licita?ie n vederea atribuirii contractuluide achizi?iede servicii de transport ocazional de pasageri, n Bucure?ti, jude?ul Ilfov ?i zonele limitrofe, pentru cursan?ii care vor participa la instruire (de la domiciliu la sala de curs ?i de la sala de curs la domiciliu), cod CPV 6014000 1, conform sec?iunii Specifica?ii tehnice din Documenta?ia de atribuire, la punctul de lucru din Bucure?ti, Pia?a Alba Iulia, Nr. 8, Bloc I7, Parter, Sector 3, Romnia, Cod 031105, tel: 021 3263540, fax: 021 3263541, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , website: www.iletrade.ro.

Informatii suplimentare se pot ob?ine de la Ionescu Ruxandra This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; Tel: 0723634909

Procedura de atribuire aplicat?
Achizi?ie prin procedura competitiva, avnd n vedere INSTRUC?IUNEA nr. 26 din 31.08.2010privind efectuarea achizi?iilor publice necesare implement?rii proiectelor finan?ate prin POSDRU 2007-2013.

Descrierea produselor ce urmeaz? s? fie achizi?ionate
n vederea implement?rii ProiectuluiFEMINA Cre?terea Abilit??ilor si Calific?rilor Femeilor,proiect cofinan?at din Fondul Social European prin Programul Opera?ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 n baza Contractului de finan?are POSDRU/97/6.3/S/60838, SC ILE TRADE COMPANY SRL dore?te s? achizi?ionezeservicii de transport ocazional de pasageri, n Bucure?ti, jude?ul Ilfov ?i zonele limitrofe, pentru cursantii care vor participa la instruire, a?a cum sunt prezentate n documenta?ia de atribuire.

Termen de finalizare sau durata contractului
Contractul va fi de maxim 6 luni, cu posibilitatea de prelungire.

Termen de plat?:
Achizitorul se obliga sa pl?teasc? pre?ul c?tre prestator in termen de 30 zile de la emiterea ?i comunicarea facturilor, aferente achizi?iilor n concordan?? cu specifica?iile din documenta?ia de atribuire.

Modalit??i de plat? - plata se va face prin virament bancar din contul de proiect al beneficiarului n contul indicat de furnizor.

Locul de prestare: Servicii de transport ocazional de pasageri se vor realiza n Bucuresti judetul Ilfov si zonele limitrofe a?a cum este prev?zut n documenta?ia c?tre ofertan?i.

Pre?ul ofertat se va exprima in LEI.

Pre?ul ofertat va fi suma total? pentru serviciilor de transport prestate achizitorului. Pre?ul ofertat nu va include TVA. TVA se va prezenta separat.

Oferte alternative
Nu sunt acceptate oferte alternative. Nu se accept? oferte par?iale.

Adresa la care se transmit ofertele

SC ILE TRADE COMPANY SRL Bucuresti, Pia?a Alba Iulia, Nr. 8, Bloc I7, Parter, Sector 3, Cod 031105

Modalitatea de ob?inere a documenta?iei pentru ofertan?i

Documenta?ia poate fi ob?inuta n mod gratuit de la punctul de lucru al achizitorului: SC ILE TRADE COMPANY SRL Bucuresti, Pia?a Alba Iulia, Nr. 8, Bloc I7, Parter, Sector 3, Cod 031105 sau de pe pagina noastr? de internet www.iletrade.ro.

Termenul limita de primire a ofertelor
03.01.2011, ora 12.00

Data, ora si locul deschiderii ofertelor
03.01.2011, ora 16:00, la punctul de lucru al SC ILE TRADE COMPANY SRL Bucuresti, Bucuresti, Pia?a Alba Iulia, Nr. 8, Bloc I7, Parter, Sector 3, Cod 031105

Modalit??ile de finan?are ?i de plata
Contractul POSDRU/97/6.3/S/60838 este cofinan?at din Fondul Social European prin Programul Opera?ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - Investe?te n oameni!

Criteriul de atribuire a contractului

Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic

Factorii de evaluare a ofertelor ?i algoritmii de calcul pentru fiecare ofert? sunt detalia?i n documenta?ia c?tre ofertan?i.


ANUN? DE ATRIBUIRE

Data public?rii anun?ului de participare: 23.12.2010

Denumire contract: Servicii de transport ocazional de pasageri n Bucuresti, Jud. Ilfov ?i zonele limitrofe, n cadrul proiectului FEMINA Cre?terea Abilit??ilor ?i Calific?rilor Femeilor

Cod: CPV 6014000 1

Tipul procedurii: procedura competitiv?

Criterii de atribuire: Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic

Contract nr: 230/07.01.2011

Numarul de oferte primite: 2(doua)

Numele ?i adresa operatorului economic c?ruia i-a fost atribuit contractul:

SC. MADCOM SLS IMPEX SRL, Bucuresti

Valoarea estimat?: 2,5 lei/km (fara TVA)

Valoarea final?: 2,5 lei/km (f?r? TVA)