(ATRIBUIT) Servicii de inchiriere sala pentru cursuri in Baia Mare

Achizitor:

SC ILE TRADE COMPANY SRL BUCURESTI

Adresa:

Bucuresti, Str Dealul Tugulea Nr 77, Sector 6; Cod 060865, Romnia

CUI 3683935; Registrul Comer?ului J40 / 2660/1993

Tel/fax :0214300342; 0213263542

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Adres? de internet: www.iletrade.ro

Titlul proiectului POSDRU:

FEMINA Cre?terea Abilit??ilor si Calific?rilor Femeilor

ID proiect POSDRU:

POSDRU/97/6.3/S/60838

Axa prioritar? 6 Promovarea incluziunii sociale

Domeniul major de interven?ie 6.3 Promovarea egalit??ii de ?anse pe pia?a muncii

Calitatea achizitoruli:

Beneficiar

INVITA?IE PARTICIPARE

SC ILE TRADE COMPANY SRL, n calitate de achizitor, organizeaz?, la sediul din Bucuresti, licitatie n vederea atribuirii contractului de achizi?ie de Inchiriere sala pentru desfasurarea cursurilor din proiect FEMINA Cre?terea Abilit??ilor si Calific?rilor Femeilor n Baia Mare, cod CPV 70210000 6, conform sec?iunii Specifica?ii tehnice din Documenta?ia de atribuire.

Informatii suplimentare se pot ob?ine de la Ionescu Ruxandra This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel: 0723634909

Procedura de atribuire aplicata

Achizi?ie prin procedura competitiva, avnd n vedere INSTRUC?IUNEA nr. 26 din 31.08.2010 privind efectuarea achizi?iilor publice necesare implement?rii proiectelor finan?ate prin POSDRU 2007-2013.

Descrierea serviciilor ce urmeaz? s? fie achizi?ionate

n vederea implement?rii Proiectului FEMINA Cre?terea Abilit??ilor si Calific?rilor Femeilor, proiect cofinan?at din Fondul Social European prin Programul Opera?ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 n baza Contractului de finan?are POSDRU/97/6.3/S/60838, SC ILE TRADE COMPANY SRL Bucure?ti dore?te s? achizi?ioneze: Servicii de Inchiriere sala pentru desfasurarea cursurilor din proiect n Baia Mare, cod CPV 70210000 6 , a?a cum sunt prezentate n documenta?ia de atribuire.

Termen de finalizare sau durata contractului

Termenul maxim de finalizare a contractului este de 30.12.2012 sau data de finalizare a proiectului daca va fi diferita. Durata contractului este de minim 2 luni.

Termen de plat?:

Achizitorul se obliga sa pl?teasc? pre?ul c?tre prestator in termen de 30 zile de la emiterea si comunicarea facturilor, aferente comenzilor emise de achizitor n concordan?? cu specifica?iile din documenta?ia de atribuire.

Modalit??i de plat? - plata se va face prin virament bancar din contul de proiect al beneficiarului n contul indicat de prestator.

Locul de prestare: Serviciile de Inchiriere sala pentru desfasurarea cursurilor din proiect n Baia Mare, cod CPV 70210000 6, se vor presta in localitatea Baia Mare.

Pre?ul ofertat se va exprima in LEI.

Pre?ul ofertat va fi pre?ul total pentru serviciile de Inchiriere sala pentru desfasurarea cursurilor din proiect n Baia Mare, cod CPV 70210000 6. Pre?ul ofertat nu va include TVA.

Oferte alternative

Nu sunt acceptate oferte alternative. Nu se accept? oferte par?iale. Se va depune ofert? pentru ntreaga gam? de servicii solicitate.

Adresa la care se transmit ofertele

Ofertele se trimit la sediul SC ILE TRADE COMPANY SRL Bucuresti,

Modalitatea de ob?inere a documenta?iei pentru ofertan?i

Documenta?ia poate fi ob?inuta n mod gratuit de sediul a achizitorului: SC ILE TRADE COMPANY SRL

Termenul limita de primire a ofertelor

17.07.2012, ora 10.00

Data, ora si locul deschiderii ofertelor

17.07.2012, ora, 12:00, la sediul SC ILE TRADE COMPANY SRL Bucuresti,

Modalit??ile de finan?are ?i de plata

Contractul POSDRU/97/6.3/S/60838 este cofinan?at din Fondul Social European prin Programul Opera?ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - Investe?te n oameni!

Criteriul de atribuire a contractului

oferta cea mai avantajoas din punct de vedere economic.


ANUN? DE ATRIBUIRE

Data public?rii anun?ului de participare: 06 Iulie 2012

Denumire contract: Achizi?ie de servicii de inchiriere sala cursuri in Baia Mare, pentru cursantii care vor participa la instruire n cadrul proiectului FEMINA Cre?terea Abilit??ilor ?i Calific?rilor Femeilor


Cod CPV 70210000-6

Tipul procedurii: Procedura competitiva


Criterii de atribuire: oferta cea mai avantajoas din punct de vedere economic.

Contract nr: 1202/20.07.2012

Numarul de oferte primite: 1

Numele ?i adresa operatorului economic c?ruia i-a fost atribuit contractul:

SC TARMEX SRL 282

Valoarea estimat? maxima a contractului: 24500 RON (fara TVA)
Valoarea total? maxima a contractului: 19740 RON (fara TVA)