(ATRIBUIT) Echipamente de birou şi IT

Achizitor:

SC ILE TRADE COMPANY SRL

Adresa:

BUCUREŞTI, Str. Valea Lungă Nr. 3, Bloc 142, Sc. b, Et. 1, Ap 51, Sector 6, cod 061501, România
CUI 3683935; Registrul Comerţului J40 / 2660/1993
Punct de lucru: Bucureşti, Piaţa Alba Iulia, Nr. 8, Bloc I7, Parter, Sector 3, România, cod poştal 031105
Telefon: 021 3263540; Fax: 021 3263541
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Adresă de internet: www.iletrade.ro

Titlul proiectului POSDRU:

„FEMINA – Creşterea Abilităţilor si Calificărilor Femeilor”

ID proiect POSDRU:

POSDRU/97/6.3/S/60838
Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”
Domeniul major de intervenţie 6.3 „ Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii

Calitatea achizitorului:

Beneficiar

INVITAŢIE DE PARTICIPARE

SC ILE TRADE COMPANY SRL, în calitate de achizitor, organizează licitaţie în vederea atribuirii contractuluide achiziţiede echipamente de birou şi IT, coduri CPV: 30121100-4; CPV: 30232000-4; CPV: 30213000-5; CPV: 32333200-8, CPV: 38650000-6, etc., conform secţiunii Specificaţii tehnice din Documentaţia de atribuire, la punctul de lucru din Bucureşti, Piaţa Alba Iulia, Nr. 8, Bloc I7, Parter, Sector 3, România, Cod 031105, tel: 021 3263540, fax: 021 3263541, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , website: www.iletrade.ro.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Ionescu Ruxandra – This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,Tel: 0723634909

Procedura de atribuire aplicată

Achiziţie prin procedura competitivă, având în vedere INSTRUCŢIUNEA nr. 26 din 2010privind efectuarea achiziţiilor publice necesare implementării proiectelor finanţate prin POSDRU 2007-2013.

 

Descrierea serviciilor ce urmează să fie achiziţionate
În vederea implementării Proiectului„FEMINA – Creşterea Abilităţilor si Calificărilor Femeilor”,proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, în baza Contractului de finanţare POSDRU/97/6.3/S/60838, SC ILE TRADE COMPANY SRL doreşte să achiziţioneze următoarele produse: echipamente de birou şi IT , coduri CPV: 30121100-4; CPV: 30232000-4; CPV: 30213000-5; CPV: 32333200-8, CPV: 48300000-1, CPV: 38650000-6, etc., aşa cum sunt prezentate în documentaţia de atribuire.

 

 

Termen de finalizare sau durata contractului
Termenul de finalizare a contractului este 30.09.2012.
Tranşele de furnizare a contractului sunt prezentate în documentaţia de atribuire.

 

 

Termen de plată:
Achizitorul se obligă să plătească preţul către prestator în termen de 90 zile de la emiterea şi comunicarea facturilor, aferente comenzilor emise de achizitor în concordanţă cu specificaţiile din documentaţia de atribuire.

 

Modalităţi de plată - plata se va face prin virament bancar din contul de proiect al beneficiarului în contul indicat de prestator.

Locul de prestare: produsele achiziţionate se vor livra la punctul de lucru al SC ILE TRADE COMPANY SRL conform contract.

 

Preţul ofertat se va exprima in LEI.
Preţul ofertat va fi preţul total pentru fiecare produs. Preţul ofertat nu va include TVA.

 

 

Oferte alternative
Nu sunt acceptate oferte alternative. Se va depune ofertă pentru întreaga gamă de servicii solicitate.

 

 

Adresa la care se transmit ofertele
SC ILE TRADE COMPANY SRL, Bucureşti, Piaţa Alba Iulia, Nr. 8, Bloc I7, Parter, Sector 3, Cod 031105

 

 

Modalitatea de obţinere a documentaţiei pentru ofertanţi
Documentaţia poate fi obţinută, în mod gratuit, de la punctul de lucru al achizitorului: SC ILE TRADE COMPANY SRL, Bucureşti, Piaţa Alba Iulia, Nr. 8, Bloc I7, Parter, Sector 3, Cod 031105 .

 

 

Termenul limită de primire a ofertelor
04.01.2011, ora 11

 

 

Data, ora şi locul deschiderii ofertelor
04.01.2011, ora 16, la punctul de lucru al SC ILE TRADE COMPANY SRL, Bucureşti, Piaţa Alba Iulia, Nr. 8, Bloc I7, Parter, Sector 3, Cod 031105

 

 

Modalităţile de finanţare şi de plata
Contractul POSDRU/97/6.3/S/60838 este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - „Investeşte în oameni!”

 

 

Criteriul de atribuire a contractului
Preţul cel mai scăzut.

 

 

Ofertele calificate conform documentaţiei de atribuire vor fi clasate în ordinea crescătoare a preţurilor. Va fi declarată câştigătoare oferta cu preţul cel mai scăzut. În situaţia în care vor fi două sau mai multe oferte cu preţul cel mai scăzut, atunci se va solicita ofertanţilor în cauză să depună oferte îmbunătăţite de preţ, în plicuri închise şi sigilate.
Dacă se vor depune, din nou, două sau mai multe oferte cu preţul cel mai scăzut, atunci se va declara câştigătoare oferta înregistrată prima la achizitor, unde se va înregistra obligatoriu data şi ora depunerii ofertei îmbunătăţite, cu condiţia încadrării preţului solicitat în valoarea fondurilor alocate pentru această achiziţie.


ANUNŢ DE ATRIBUIRE

Data publicării anunţului de participare: 24.12.2010
Denumire contract:
Achiziţia de Echipamente de birou şi IT în cadrul proiectului “FEMINA – Creşterea Abilităţilor şi Calificărilor Femeilor”
CPV: 30121100-4; CPV: 30232000-4; CPV: 30213000-5; CPV: 32333200-8, CPV: 48300000-1, CPV: 38650000-6
Tipul procedurii: Procedura competitiva
Criterii de atribuire: Preţul cel mai scăzut
Contract nr: 234/07.01.2011
Numarul de oferte primite: 1
Numele şi adresa operatorului economic căruia i-a fost atribuit contractul:
SC PRODUCTON SRL Bucuresti
Valoarea estimată a contractului: 177.750 RON (fara TVA)
Valoarea maxima a contractului: 163.289,72 RON (fara TVA)