(ATRIBUIT) Echipamente de birou ?i IT

Achizitor:

SC ILE TRADE COMPANY SRL

Adresa:

BUCURE?TI, Str. Valea Lung? Nr. 3, Bloc 142, Sc. b, Et. 1, Ap 51, Sector 6, cod 061501, Romnia
CUI 3683935; Registrul Comer?ului J40 / 2660/1993
Punct de lucru: Bucure?ti, Pia?a Alba Iulia, Nr. 8, Bloc I7, Parter, Sector 3, Romnia, cod po?tal 031105
Telefon: 021 3263540; Fax: 021 3263541
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Adres? de internet: www.iletrade.ro

Titlul proiectului POSDRU:

FEMINA Cre?terea Abilit??ilor si Calific?rilor Femeilor

ID proiect POSDRU:

POSDRU/97/6.3/S/60838
Axa prioritar? 6 Promovarea incluziunii sociale
Domeniul major de interven?ie 6.3 Promovarea egalit??ii de ?anse pe pia?a muncii

Calitatea achizitorului:

Beneficiar

INVITA?IE DE PARTICIPARE

SC ILE TRADE COMPANY SRL, n calitate de achizitor, organizeaz? licita?ie n vederea atribuirii contractuluide achizi?iede echipamente de birou ?i IT, coduri CPV: 30121100-4; CPV: 30232000-4; CPV: 30213000-5; CPV: 32333200-8, CPV: 38650000-6, etc., conform sec?iunii Specifica?ii tehnice din Documenta?ia de atribuire, la punctul de lucru din Bucure?ti, Pia?a Alba Iulia, Nr. 8, Bloc I7, Parter, Sector 3, Romnia, Cod 031105, tel: 021 3263540, fax: 021 3263541, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , website: www.iletrade.ro.

Informa?ii suplimentare se pot ob?ine de la Ionescu Ruxandra This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,Tel: 0723634909

Procedura de atribuire aplicat?

Achizi?ie prin procedura competitiv?, avnd n vedere INSTRUC?IUNEA nr. 26 din 2010privind efectuarea achizi?iilor publice necesare implement?rii proiectelor finan?ate prin POSDRU 2007-2013.

Descrierea serviciilor ce urmeaz? s? fie achizi?ionate
n vederea implement?rii ProiectuluiFEMINA Cre?terea Abilit??ilor si Calific?rilor Femeilor,proiect cofinan?at din Fondul Social European prin Programul Opera?ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, n baza Contractului de finan?are POSDRU/97/6.3/S/60838, SC ILE TRADE COMPANY SRL dore?te s? achizi?ioneze urm?toarele produse: echipamente de birou ?i IT , coduri CPV: 30121100-4; CPV: 30232000-4; CPV: 30213000-5; CPV: 32333200-8, CPV: 48300000-1, CPV: 38650000-6, etc., a?a cum sunt prezentate n documenta?ia de atribuire.

Termen de finalizare sau durata contractului
Termenul de finalizare a contractului este 30.09.2012.
Tran?ele de furnizare a contractului sunt prezentate n documenta?ia de atribuire.

Termen de plat?:
Achizitorul se oblig? s? pl?teasc? pre?ul c?tre prestator n termen de 90 zile de la emiterea ?i comunicarea facturilor, aferente comenzilor emise de achizitor n concordan?? cu specifica?iile din documenta?ia de atribuire.

Modalit??i de plat? - plata se va face prin virament bancar din contul de proiect al beneficiarului n contul indicat de prestator.

Locul de prestare: produsele achizi?ionate se vor livra la punctul de lucru al SC ILE TRADE COMPANY SRL conform contract.

Pre?ul ofertat se va exprima in LEI.
Pre?ul ofertat va fi pre?ul total pentru fiecare produs. Pre?ul ofertat nu va include TVA.

Oferte alternative
Nu sunt acceptate oferte alternative. Se va depune ofert? pentru ntreaga gam? de servicii solicitate.

Adresa la care se transmit ofertele
SC ILE TRADE COMPANY SRL, Bucure?ti, Pia?a Alba Iulia, Nr. 8, Bloc I7, Parter, Sector 3, Cod 031105

Modalitatea de ob?inere a documenta?iei pentru ofertan?i
Documenta?ia poate fi ob?inut?, n mod gratuit, de la punctul de lucru al achizitorului: SC ILE TRADE COMPANY SRL, Bucure?ti, Pia?a Alba Iulia, Nr. 8, Bloc I7, Parter, Sector 3, Cod 031105 .

Termenul limit? de primire a ofertelor
04.01.2011, ora 11

Data, ora ?i locul deschiderii ofertelor
04.01.2011, ora 16, la punctul de lucru al SC ILE TRADE COMPANY SRL, Bucure?ti, Pia?a Alba Iulia, Nr. 8, Bloc I7, Parter, Sector 3, Cod 031105

Modalit??ile de finan?are ?i de plata
Contractul POSDRU/97/6.3/S/60838 este cofinan?at din Fondul Social European prin Programul Opera?ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - Investe?te n oameni!

Criteriul de atribuire a contractului
Pre?ul cel mai sc?zut.

Ofertele calificate conform documenta?iei de atribuire vor fi clasate n ordinea cresc?toare a pre?urilor. Va fi declarat? c?tig?toare oferta cu pre?ul cel mai sc?zut. n situa?ia n care vor fi dou? sau mai multe oferte cu pre?ul cel mai sc?zut, atunci se va solicita ofertan?ilor n cauz? s? depun? oferte mbun?t??ite de pre?, n plicuri nchise ?i sigilate.
Dac? se vor depune, din nou, dou? sau mai multe oferte cu pre?ul cel mai sc?zut, atunci se va declara c?tig?toare oferta nregistrat? prima la achizitor, unde se va nregistra obligatoriu data ?i ora depunerii ofertei mbun?t??ite, cu condi?ia ncadr?rii pre?ului solicitat n valoarea fondurilor alocate pentru aceast? achizi?ie.


ANUN? DE ATRIBUIRE

Data public?rii anun?ului de participare: 24.12.2010
Denumire contract:
Achizi?ia de Echipamente de birou ?i IT n cadrul proiectului FEMINA Cre?terea Abilit??ilor ?i Calific?rilor Femeilor
CPV: 30121100-4; CPV: 30232000-4; CPV: 30213000-5; CPV: 32333200-8, CPV: 48300000-1, CPV: 38650000-6
Tipul procedurii: Procedura competitiva
Criterii de atribuire: Pre?ul cel mai sc?zut
Contract nr: 234/07.01.2011
Numarul de oferte primite: 1
Numele ?i adresa operatorului economic c?ruia i-a fost atribuit contractul:
SC PRODUCTON SRL Bucuresti
Valoarea estimat? a contractului: 177.750 RON (fara TVA)
Valoarea maxima a contractului: 163.289,72 RON (fara TVA)