(ATRIBUIT) Servicii de contabilitate (expert contabil)

Achizitor:

SC ILE TRADE COMPANY SRL

Adresa:

Str. Valea Lung? N. 3, Bloc 142, Sc. b, Et. 1, Ap 51, Sector 6, cod 061501, Romnia
CUI 3683935; Registrul Comer?ului J40 / 2660/1993
Punct de lucru: Bucure?ti, Pia?a Alba Iulia, Nr. 8, Bloc I7, Parter, Sector 3, Romnia, cod po?tal 031105
Telefon: 021 3263540; Fax: 021 3263541
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Adres? de internet: www.iletrade.ro

Titlul proiectului POSDRU:

FEMINA Cre?terea Abilit??ilor si Calific?rilor Femeilor

ID proiect POSDRU:

POSDRU/97/6.3/S/60838

Axa prioritar? 6 Promovarea incluziunii sociale
Domeniul major de interven?ie 6.3 Promovarea egalit??ii de ?anse pe pia?a muncii

Calitatea achizitoruli:

Beneficiar

INVITATIE PARTICIPARE
SC ILE TRADE COMPANY SRL, punct de lucru in Bucuresti, Pia?a Alba Iulia, Nr. 8, Bloc I7, Parter, Sector 3, Romnia, Cod 031105 tel 021 3263540, fax: 021 3263541, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , website: www.iletrade.ro, n calitate de achizitor, organizeaz?, la punctul de lucru din Bucuresti, Pia?a Alba Iulia, Nr. 8, Bloc I7, Parter, Sector 3, procedura de cercetare a pie?ei - studiu al pie?ei, in vederea atribuirii contractuluide achizi?ie servicii de contabilitate (expert contabil), cod CPV 79211000 6.

Informatii suplimentare se pot ob?ine de la Ruxandra Ionescu This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel: 0723-634.909.

Procedura de atribuire aplicata
Achizi?ie prin procedura de cercetare a pie?ei - studiu al pie?ei, avnd n vedere INSTRUC?IUNEA nr. 26 din 31.08.2010privind efectuarea achizi?iilor publice necesare implement?rii proiectelor finan?ate prin POSDRU 2007-2013.

Descrierea serviciilor ce urmeaz? s? fie achizi?ionate
n vederea implement?rii Proiectului FEMINA Cre?terea Abilit??ilor si Calific?rilor Femeilor,proiect cofinan?at din Fondul Social European prin Programul Opera?ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 n baza Contractului de finan?are POSDRU/97/6.3/S/60838, SC ILE TRADE COMPANY SRL dore?te s? achizi?ioneze urm?toarele servicii: Cod CPV 79211000 6 - Servicii de contabilitate (expert contabil).

Termen de finalizare sau durata contractului
Termenul de finalizare a contractului este 30.09.2012.

Termen de plat?:
Achizitorul se obliga sa pl?teasc? pre?ul c?tre prestator in termen de 30 zile de la emiterea ?i comunicarea facturilor, n concordan?? cu specifica?iile din documenta?ia de atribuire.

Modalit??i de plat? - plata se va face prin virament bancar din contul de proiect al beneficiarului n contul indicat de prestator.

Locul de prestare: Serviciile de publicitate pentru achizi?ia de servicii de contabilitate (expert contabil), aferente anun?urilor din proiect, se vor presta la sediul achizitorului.

Pre?ul ofertat se va exprima in LEI.
Pre?ul ofertat va fi pre?ul total pentru serviciile de expertiz? contabil?, a contabilit??ii proiectului. Pre?ul ofertat nu va include TVA.

Oferte alternative
Nu sunt acceptate oferte alternative. Se va depune ofert? pentru ntreaga gam? de servicii solicitate.

Adresa la care se transmit ofertele
SC ILE TRADE COMPANY SRL, Bucuresti, Pia?a Alba Iulia, Nr. 8, Bloc I7, Parter, Sector 3, Cod 031105

Modalitatea de ob?inere a documenta?iei pentru ofertan?i
Documenta?ia poate fi ob?inuta n mod gratuit de sediul a achizitorului: SC ILE TRADE COMPANY SRL, Bucuresti, Pia?a Alba Iulia, Nr. 8, Bloc I7, Parter, Sector 3, Cod 031105 sau de pe pagina noastr? de internet www.iletrade.ro.

Termenul limita de primire a ofertelor

24.12.2010, ora 10.00
Data, ora si locul deschiderii ofertelor
24.12.2010, ora, 13:00, la punctul de lucru al SC ILE TRADE COMPANY SRL, Bucuresti, Pia?a Alba Iulia, Nr. 8, Bloc I7, Parter, Sector 3, Cod 031105

Modalit??ile de finan?are ?i de plata
Contractul POSDRU/97/6.3/S/60838 cofinan?at din Fondul Social European prin Programul Opera?ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - Investe?te n oameni!

Criteriul de atribuire a contractului
Pre?ul cel mai sc?zut.

Ofertele calificate conform documenta?iei de atribuire vor fi clasate n ordinea cresc?toare a pre?urilor. Va fi declarat? c?tig?toare oferta cu pre?ul cel mai sc?zut. n situa?ia in care dou? sau mai multe oferte au acelasi pret si acesta este cel mai scazut, atunci se va solicita ofertan?ilor n cauz? s? depun? oferte mbun?t??ite de pre?, n plicuri nchise ?i sigilate.
Dac? se vor depune din nou dou? sau mai multe oferte cu acelasi pre? si acesta este cel mai scazut, atunci se va declara c?tig?toare oferta nregistrat? prima la sediu achizitorului, unde se va nregistra obligatoriu data ?i ora depunerii ofertei mbun?t??ite, cu condi?ia ncadr?rii pre?ului solicitat n valoarea fondurilor alocate pentru aceast? achizi?ie.


ANUN? DE ATRIBUIRE

Data public?rii anun?ului de participare: 18.12.2010
Denumire contract:
Achizi?ia de servicii contabilitate (Expert contabil) n cadrul proiectului FEMINA Cre?terea Abilit??ilor ?i Calific?rilor Femeilor
CPV
79211000 - 6
Tipul procedurii: Procedura de cercetare a pie?ei studiu al pie?ei
Criterii de atribuire: Pre?ul cel mai sc?zut
Contract nr: 249/13.01.2011
Numarul de oferte primite: 3
Numele ?i adresa operatorului economic c?ruia i-a fost atribuit contractul:
PFA Cecilia Toma
Valoarea estimat? a contractului: 55000 RON (fara TVA)
Valoarea total? final? a contractului: 50736 RON (fara TVA)