Achizitor:

SC ILE TRADE COMPANY SRL BUCURESTI

Adresa:

Str. Valea Lung? Nr. 3, Bloc 142, Sc. b, Et. 1, Ap 51, Sector 6, cod 061501, Romnia
CUI 3683935; Registrul Comer?ului J40 / 2660/1993
Punct de lucru: Bucure?ti, Pia?a Alba Iulia, Nr. 8, Bloc I7, Parter, Sector 3, Romnia, cod po?tal 031105
Telefon: 021 3263540; Fax: 021 3263541
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Adres? de internet: www.iletrade.ro

Titlul proiectului POSDRU:

FEMINA Cre?terea Abilit??ilor si Calific?rilor Femeilor

ID proiect POSDRU:

POSDRU/97/6.3/S/60838
Axa prioritar? 6 Promovarea incluziunii sociale
Domeniul major de interven?ie 6.3 Promovarea egalit??ii de ?anse pe pia?a muncii

Calitatea achizitoruli:

Beneficiar

INVITA?IE PARTICIPARE
SC ILE TRADE COMPANY SRL, cu sediul in Bucuresti, Pia?a Alba Iulia, Nr. 8, Bloc I7, Parter, Sector 3, Romnia, Cod 031105 tel 021 3263540, fax: 021 3263541, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , website: www.iletrade.ro, n calitate de achizitor, organizeaz?, la sediul din Bucuresti, Pia?a Alba Iulia, Nr. 8, Bloc I7, Parter, Sector 3, n vederea atribuirii contractuluide achizi?ieachizi?ioneze 2 autovehicule de transport persoane ?i 1 autovehicul de transport personae si marf? (sarcina utila de 800 Kg) inchiriere prin leasing opera?ional cod CPV 34100000-8, CPV 34111200-0 CPV 34137000-6,, conform sec?iunii Specifica?ii tehnice din Documenta?ia de atribuire.

Informatii suplimentare se pot ob?ine de la Ionescu Ruxandra This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel: 0723634909

Procedura de atribuire aplicata
Achizi?ie prin procedura competitiv?, avnd n vedere INSTRUC?IUNEA nr. 26 din 31.08.2010privind efectuarea achizi?iilor publice necesare implement?rii proiectelor finan?ate prin POSDRU 2007-2013.

Descrierea serviciilor ce urmeaz? s? fie achizi?ionate
n vederea implement?rii ProiectuluiFEMINA Cre?terea Abilit??ilor si Calific?rilor Femeilor,proiect cofinan?at din Fondul Social European prin Programul Opera?ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 n baza Contractului de finan?are POSDRU/97/6.3/S/60838, SC ILE TRADE COMPANY SRL Bucure?ti dore?te s? achizi?ioneze urm?toarele servicii: CPV 34100000-8, CPV 34111200-0 CPV 34137000-6, - achizi?ie autovehicule pentru proiect, a?a cum sunt prezentate n documenta?ia de atribuire.

Termen de finalizare sau durata contractului
Termenul de finalizare a contractului este 30.09.2012.

Termen de plat?:
Achizitorul se obliga sa pl?teasc? pre?ul c?tre prestator in termen de 30 zile de la emiterea si comunicarea facturilor aferente achizitiilor n concordan?? cu specifica?iile din documenta?ia de atribuire.

Modalit??i de plat? - plata se va face prin virament bancar din contul de proiect al beneficiarului n contul indicat de prestator.

Locul de prestare: Achizi?ia autovehiculelor (2 autoturisme ?i 1 autovehicul pentru transport persoane si marf?), se va realiza la sediul prestatorului.

Pre?ul ofertat se va exprima in LEI.
Pre?ul ofertat va fi total pentru achizi?ia autoturismlor. Pre?ul ofertat nu va include TVA.

Oferte alternative
Nu sunt acceptate oferte alternative. Se accept? oferte par?iale (pe loturi).

Adresa la care se transmit ofertele
SC ILE TRADE COMPANY SRL Bucuresti, Bucuresti, Pia?a Alba Iulia, Nr. 8, Bloc I7, Parter, Sector 3, Cod 031105

Modalitatea de ob?inere a documenta?iei pentru ofertan?i
Documenta?ia poate fi ob?inuta n mod gratuit de sediul a achizitorului: SC ILE TRADE COMPANY SRL Bucuresti, Bucuresti, Pia?a Alba Iulia, Nr. 8, Bloc I7, Parter, Sector 3, Cod 031105 sau de pe pagina noastr? de internet www.iletrade.ro.

Termenul limita de primire a ofertelor
28.12.2010, ora 11.00

Data, ora si locul deschiderii ofertelor
28.12.2010, ora, 16:00, la sediul SC ILE TRADE COMPANY SRL Bucuresti, Bucuresti, Pia?a Alba Iulia, Nr. 8, Bloc I7, Parter, Sector 3, Cod 031105

Modalit??ile de finan?are ?i de plata
Contractul POSDRU/97/6.3/S/60838 este cofinan?at din Fondul Social European prin Programul Opera?ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - Investe?te n oameni!

Criteriul de atribuire a contractului
Oferta cea mai avantajoas? din punct de vedere economic.

Ofertele calificate conform documenta?iei c?tre ofertan?i vor fi clasate n ordinea descresc?toare a punctajelor realizate conform factorilor de evaluare a ofertelor.


ANUN? DE ATRIBUIRE

Data public?rii anun?ului de participare: 17.12.2010
Denumire contract:
Achizi?ie 3 autovehicule inchiriere prin leasing opera?ional

n cadrul proiectului FEMINA Cre?terea Abilit??ilor ?i Calific?rilor Femeilor
CPV 34100000-8, CPV 34111200-0 CPV 34137000-6
Tipul procedurii: procedura competitiva
Criterii de atribuire: Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere tehnico economic
Contract nr: 14379;14380;14381/28.12.2010
Numarul de oferte primite: 1
Numele ?i adresa operatorului economic c?ruia i-a fost atribuit contractul:
MAY CAR TRADING SRL. PITESTI
Valoarea estimat? a contractului: 71190 EURO (fara TVA)
Valoarea total? final? a contractului: 66264,65 EURO (fara TVA)