(ATRIBUIT) Servicii de proiectare grafic? a materialelor publicitare din proiect

Achizitor:

SC ILE TRADE COMPANY SRL BUCURESTI

Adresa:

Bucuresti, Pia?a Alba Iulia, Nr. 8, Bloc I7, Parter, Sector 3, Romnia, Cod postal 031105

Telefon: 021 3263540; Fax: 021 3263541

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Adres? de internet: www.iletrade.ro

Titlul proiectului POSDRU:

FEMINA Cre?terea Abilit??ilor si Calific?rilor Femeilor,

ID proiect POSDRU:

POSDRU/97/6.3/S/60838

Axa prioritar? 6 Promovarea incluziunii sociale

Domeniul major de interven?ie 6.3 Promovarea egalit??ii de ?anse pe pia?a muncii

Calitatea achizitoruli:

Beneficiar


INVITATIE PARTICIPARE

SC ILE TRADE COMPANY SRL, cu sediul in Bucuresti, Pia?a Alba Iulia, Nr. 8, Bloc I7, Parter, Sector 3, Romnia, Cod 031105 tel 021 3263540, fax: 021 3263541, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , website: www.iletrade.ro, n calitate de achizitor, organizeaz?, la sediul din Bucuresti, Pia?a Alba Iulia, Nr. 8, Bloc I7, Parter, Sector 3, procedura de cercetare a pietei - studiu al pietei, in vederea atribuirii contractului de achizi?ie servicii de proiectare grafic?, cod CPV 79822500 - 7, conform sectiunii Specificatii tehnice din Documentatia de atribuire.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Anda Ionescu This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel: 0723634909

Procedura de atribuire aplicata

Achizitie prin procedura de cercetare a pietei-studiu al pietei, avand in vedere INSTRUCTIUNEA nr. 26 din 31.08.2010 privind efectuarea achizitiilor publice necesare implementarii proiectelor finantate prin POSDRU 2007-2013.

Descrierea serviciilor ce urmeaz? s? fie achizi?ionate

n vederea implementarii Proiectului FEMINA Cre?terea Abilit??ilor si Calific?rilor Femeilor, proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 n baza Contractului de finantare POSDRU/97/6.3/S/60838, SC ILE TRADE COMPANY SRL Bucuresti dore?te s? achizitioneze urmatoarele servicii: Cod CPV CPV 79822500 - 7- Servicii de proiectare grafic? a materialelor publicitare din proiect, a?a cum sunt rezentate n documenta?ia de atribure.

Termen de finalizare sau durata contractului

Termenul de finalizare a proiectului este de 15 zile de la semnarea contractului.

Termen de plat?:

Achizitorul se obliga sa pl?teasc? pre?ul c?tre prestator in termen de 14 zile de la emiterea si comunicarea facturilor, conform comenzilor emise de achizitor n concordan?? cu specifica?iile din documenta?ia de atribuire.

Modalit??i de plat? - plata se va face prin virament bancar din contul de proiect al beneficiarului n contul indicat de prestator.

Locul de prestare: Serviciile de proiectare grafic? a materialelor publicitare din proiect se vor presta la sediul prestatorului

Pre?ul ofertat se va exprima in LEI.

Pre?ul ofertat va fi pre?ul total pentru serviciile de proiectare grafic?. Pretul ofertat nu va include TVA.

Oferte alternative

Nu sunt acceptate oferte alternative. Se va depune ofert? pentru ntreaga gam? de servcii solicitate.

Adresa la care se transmit ofertele

SC ILE TRADE COMPANY SRL Bucuresti, Bucuresti, Pia?a Alba Iulia, Nr. 8, Bloc I7, Parter, Sector 3, Cod 031105

Modalitatea de ob?inere a documenta?iei pentru ofertan?i

Documenta?ia poate fi obtinuta n mod gratuit de sediul a achizitorului: SC ILE TRADE COMPANY SRL Bucuresti, Bucuresti, Pia?a Alba Iulia, Nr. 8, Bloc I7, Parter, Sector 3, Cod 031105

Termenul limita de primire a ofertelor

22.11.2010, ora 15.00

Data, ora si locul deschiderii ofertelor

22.11.2010, ora, 16:00, la sediul SC ILE TRADE COMPANY SRL Bucuresti, Bucuresti, Pia?a Alba Iulia, Nr. 8, Bloc I7, Parter, Sector 3, Cod 031105

Modalit??ile de finantare si de plata

Contractul POSDRU/97/6.3/S/60838 este cofinan?at din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - Investe?te n oameni!

Criteriul de atribuire a contractului

Pre?ul cel mai sc?zut.

Ofertele calificate conform documenta?iei de atribuire vor fi ordonate n ordinea cresc?toare a pre?urilor. Va fi declarat? c?tig?toare oferta cu pre?ul cel mai sc?zut.ANUN? DE ATRIBUIRE

Data public?rii anun?ului de participare: 16.11.2010
Denumire contract: Servicii de proiectare grafic? a materialelor publicitare din proiect n cadrul proiectului FEMINA Cre?terea Abilit??ilor si Calific?rilor Femeilor
CPV - CPV 79822500 7
Tipul procedurii: Procedura de cercetare a pie?ei studiu al pie?ei
Criterii de atribuire: Pre?ul cel mai sc?zut
Contract nr: 047/24.11.2010
Numarul de oferte primite: 3 (trei)
Numele ?i adresa operatorului economic c?ruia i-a fost atribuit contractul:
SC. DELTA EXPERT PRINT SRL, str. Bra?oveni, nr. 4, sector 2, Bucure?ti
Valoarea estimat? a contractului: 30.530 lei (fara TVA)
Valoarea total? final? a contractului: 29.500 lei (fara TVA)