(ATRIBUIT) Achizi?ie sistem antiefrac?ie, servicii de monitorizare a serviciilor de alarma ?i servicii de patrulare/interven?ie rapid?

Achizitor:

SC ILE TRADE COMPANY SRL BUCURESTI

Adresa:

Bucuresti, Str Dealul Tugulea Nr 77, Sector 6; Cod 060865, Romnia

CUI 3683935; Registrul Comer?ului J40 / 2660/1993

Punct de lucru: Bucure?ti, Pia?a Alba Iulia, Nr. 8, Bloc I7, Parter, Sector 3, Cod 031105

Tel/fax: 021-326.35.41; 021-326.35.42,

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Adres? de internet: www.iletrade.ro

Titlul proiectului POSDRU:

FEMINA Cre?terea Abilit??ilor si Calific?rilor Femeilor

ID proiect POSDRU:

POSDRU/97/6.3/S/60838

Axa prioritar? 6 Promovarea incluziunii sociale

Domeniul major de interven?ie 6.3 Promovarea egalit??ii de ?anse pe pia?a muncii

Calitatea achizitoruli:

Beneficiar

INVITA?IE PARTICIPARE

SC ILE TRADE COMPANY SRL, punct de lucru in Bucuresti Pia?a Alba Iulia, Nr. 8, Bloc I7, Parter, Sector 3, Cod 031105 (punct de lucru) Tel/fax: 021-326.35.41; 021-326.35.42, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , website: www.iletrade.ro, n calitate de achizitor, organizeaz?, la sediul din Bucuresti, licitatie n vederea atribuirii contractului de achizi?ie de sisteme antiefrac?ie, servicii de monitorizare a serviciilor de alarm? ?i servicii de patrulare, pentru imobilul cu destina?ie sediu n cadrul proiectului, cod CPV 31625300 6, CPV 79711000 1 ?i CPV 79715000 - 9, conform sec?iunii Specifica?ii tehnice din Documenta?ia de atribuire.

Informatii suplimentare se pot ob?ine de la Ionescu Ruxandra This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel: 0723634909

Procedura de atribuire aplicata

Achizi?ie prin procedura studiu de piata, avnd n vedere INSTRUC?IUNEA nr. 26 din 31.08.2010 privind efectuarea achizi?iilor publice necesare implement?rii proiectelor finan?ate prin POSDRU 2007-2013.

Descrierea serviciilor ce urmeaz? s? fie achizi?ionate

n vederea implement?rii Proiectului FEMINA Cre?terea Abilit??ilor si Calific?rilor Femeilor, proiect cofinan?at din Fondul Social European prin Programul Opera?ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 n baza Contractului de finan?are POSDRU/97/6.3/S/60838, SC ILE TRADE COMPANY SRL Bucure?ti dore?te s? achizi?ioneze urm?toarele servicii: de instalare sisteme antiefrac?ie, servicii de monitorizare a serviciilor de alarm? ?i servicii de patrulare, pentru imobilul cu destina?ie sediu n cadrul proiectului, cod CPV 31625300 6, CPV 79711000 1 ?i CPV 79715000 - 9, a?a cum sunt prezentate n documenta?ia de atribuire.

Termen de finalizare sau durata contractului

Termenul de finalizare a contractului este de 30.09.2012.

Termen de plat?:

Achizitorul se obliga sa pl?teasc? pre?ul c?tre prestator in termen de 30 zile de la emiterea si comunicarea facturilor, aferente comenzilor emise de achizitor n concordan?? cu specifica?iile din documenta?ia de atribuire.

Modalit??i de plat? - plata se va face prin virament bancar din contul de proiect al beneficiarului n contul indicat de prestator.

Locul de prestare: Serviciile de instalare de sisteme antiefrac?ie, de monitorizare a serviciilor de alarm? ?i de patrulare se vor presta la sediul prestatorului.

Pre?ul ofertat se va exprima in LEI.

Pre?ul ofertat va fi pre?ul total pentru serviciile de instalare de sisteme antiefrac?ie, servicii de monitorizare a serviciilor de alarm? ?i servicii de patrulare, pentru imobilul cu destina?ie sediu n cadrul proiectului. Pre?ul ofertat nu va include TVA.

Oferte alternative

Nu sunt acceptate oferte alternative. Nu se accept? oferte par?iale. Se va depune ofert? pentru ntreaga gam? de servicii solicitate.

Adresa la care se transmit ofertele

SC ILE TRADE COMPANY SRL Bucuresti, Bucuresti, Pia?a Alba Iulia, Nr. 8, Bloc I7, Parter, Sector 3, Cod 031105

Modalitatea de ob?inere a documenta?iei pentru ofertan?i

Documenta?ia poate fi ob?inuta n mod gratuit de sediul a achizitorului: SC ILE TRADE COMPANY SRL Bucuresti, Bucuresti, Pia?a Alba Iulia, Nr. 8, Bloc I7, Parter, Sector 3, Cod 031105 sau de pe pagina noastr? de internet www.iletrade.ro.

Termenul limita de primire a ofertelor

20.06.2011, ora 10.00

Data, ora si locul deschiderii ofertelor

20.06.2011, ora, 12:00, la sediul SC ILE TRADE COMPANY SRL Bucuresti, Bucuresti, Pia?a Alba Iulia, Nr. 8, Bloc I7, Parter, Sector 3, Cod 031105

Modalit??ile de finan?are ?i de plata

Contractul POSDRU/97/6.3/S/60838 este cofinan?at din Fondul Social European prin Programul Opera?ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - Investe?te n oameni!

Criteriul de atribuire a contractului

pretul cel mai mic.


ANUN? DE ATRIBUIRE

Data public?rii anun?ului de participare: 14 Iunie 2011
Denumire contract:
Achizi?ie sistem antiefrac?ie, servicii de monitorizare a serviciilor de alarma ?i servicii de patrulare/interven?ie rapid? n cadrul proiectului FEMINA Cre?terea Abilit??ilor ?i Calific?rilor Femeilor
CPV 31625300 6, CPV 79711000 1 ?i CPV 79715000 - 9
Tipul procedurii: Procedura de cercetare a pie?ei studiu al pie?ei
Criterii de atribuire: Pre?ul cel mai sc?zut.
Contract nr: 541/23.06.2011
Numarul de oferte primite: 3
Numele ?i adresa operatorului economic c?ruia i-a fost atribuit contractul:

SC CIVIS PAZA SRL
Valoarea estimat? a contractului: 4400 RON (fara TVA)
Valoarea total? final? a contractului: 4822 RON (fara TVA)