(ATRIBUIT) Mobilier pentru birouri

Achizitor:

SC ILE TRADE COMPANY SRL BUCURESTI

Adresa:

Str. Dealul Tugulea Nr 77, Sector 6, Bucuresti, Romnia

CUI 3683935; Registrul Comer?ului J40 / 2660/1993

Tel/fax :0214300342; 0213263542

Punct de lucru: Comuna Chiajna, sat Rosu, Str Razorului Nr 19

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Adres? de internet: www.iletrade.ro

Titlul proiectului POSDRU:

FEMINA Cre?terea Abilit??ilor si Calific?rilor Femeilor

ID proiect POSDRU:

POSDRU/97/6.3/S/60838

Axa prioritar? 6 Promovarea incluziunii sociale

Domeniul major de interven?ie 6.3 Promovarea egalit??ii de ?anse pe pia?a muncii

Calitatea achizitoruli:

Beneficiar

INVITA?IE PARTICIPARE

SC ILE TRADE COMPANY SRL, cu sediul in Bucuresti Str Dealul Tugulea 77, Sector 6, cod 060865, Romnia, Tel/fax :0214300342; 0213263542, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , website: www.iletrade.ro, n calitate de achizitor, organizeaz?, licitatie n vederea atribuirii contractului achizitie de mobilier pentru birou, CPV 39121000-6; CPV 39111000-3;CPV 39130000-2, conform sec?iunii Specifica?ii tehnice din Documenta?ia de atribuire.

Informatii suplimentare se pot ob?ine de la Ionescu Ruxandra This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel: 0723634909

Procedura de atribuire aplicata

Achizi?ie prin procedura de cercetare a pietei - studiu de piata, avnd n vedere INSTRUC?IUNEA nr. 26 din 31.08.2010 privind efectuarea achizi?iilor publice necesare implement?rii proiectelor finan?ate prin POSDRU 2007-2013.

Descrierea serviciilor ce urmeaz? s? fie achizi?ionate

n vederea implement?rii Proiectului FEMINA Cre?terea Abilit??ilor si Calific?rilor Femeilor, proiect cofinan?at din Fondul Social European prin Programul Opera?ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 n baza Contractului de finan?are POSDRU/97/6.3/S/60838, SC ILE TRADE COMPANY SRL Bucure?ti dore?te s? achizi?ioneze pentru proiect, mobilier pentru birou, cod CPV 39121000-6; CPV 39111000-3;CPV 39130000-2, a?a cum sunt prezentate n documenta?ia de atribuire.

Termen de finalizare sau durata contractului

Termenul de finalizare a contractului este de 15.08.2011.

Termen de plat?:

Achizitorul se obliga sa pl?teasc? pre?ul c?tre prestator in termen de 30 zile de la emiterea si comunicarea facturilor, aferente comenzilor emise de achizitor n concordan?? cu specifica?iile din documenta?ia de atribuire.

Modalit??i de plat? - plata se va face prin virament bancar din contul de proiect al beneficiarului n contul indicat de prestator.

Locul de livrare: mobilierul se va livra la sediul proiectului din Comuna Chiajna, sat Rosu, Str Razorului Nr 19

Pre?ul ofertat se va exprima in LEI.

Pre?ul ofertat va fi pre?ul total pentru mobilier. Pre?ul ofertat nu va include TVA.

Oferte alternative

Nu sunt acceptate oferte alternative. Nu se accept? oferte par?iale. Se va depune ofert? pentru ntreaga gam? de servicii solicitate.

Adresa la care se transmit ofertele

SC ILE TRADE COMPANY SRL Bucuresti, Bucuresti, , Comuna Chiajna, sat Rosu, Str Razorului Nr 19

Modalitatea de ob?inere a documenta?iei pentru ofertan?i

Documenta?ia poate fi ob?inuta n mod gratuit de la sediul a achizitorului: SC ILE TRADE COMPANY SRL Bucuresti, Bucuresti, , Comuna Chiajna, sat Rosu, Str Razorului Nr 19

Termenul limita de primire a ofertelor

19.07.2011, ora 10.00

Data, ora si locul deschiderii ofertelor

19.07.2011, ora, 12:00, la sediul SC ILE TRADE COMPANY SRL Bucuresti, Comuna Chiajna, sat Rosu, Str Razorului Nr 19

Modalit??ile de finan?are ?i de plata

Contractul POSDRU/97/6.3/S/60838 este cofinan?at din Fondul Social European prin Programul Opera?ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - Investe?te n oameni!

Criteriul de atribuire a contractului

Pretul cel mai mic


ANUN? DE ATRIBUIRE

Data public?rii anun?ului de participare: 13 iulie 2011
Denumire contract:
Achizi?ie de mobilier pentru birou n cadrul proiectului FEMINA Cre?terea Abilit??ilor ?i Calific?rilor Femeilor
CPV 39121000-6; CPV 39111000-3;CPV 39130000-2
Tipul procedurii: Procedura de cercetare a pie?ei studiu al pie?ei
Criterii de atribuire: Pre?ul cel mai sc?zut.
Contract nr: 648/26.08.2011
Numarul de oferte primite: 3
Numele ?i adresa operatorului economic c?ruia i-a fost atribuit contractul:

SC MOBEXPERT PIPERA SRL
Valoarea estimat? a contractului: 25.500 RON (fara TVA)
Valoarea total? a contractului: 23.018,61 RON (fara TVA)