(ATRIBUIT) Servicii de catering - Rosiorii de Vede

Achizitor:

SC ILE TRADE COMPANY SRL BUCURESTI

Adresa:

Bucuresti, Str Dealul Tugulea Nr 77, Sector 6; Cod 060865, România

CUI 3683935; Registrul Comerţului J40 / 2660/1993

Tel/fax :0214300342; 0213263542

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Adresă de internet: www.iletrade.ro

Titlul proiectului POSDRU:

„FEMINA – Creşterea Abilităţilor si Calificărilor Femeilor”

ID proiect POSDRU:

POSDRU/97/6.3/S/60838

Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”

Domeniul major de intervenţie 6.3 „ Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii

Calitatea achizitoruli:

Beneficiar

 

INVITAŢIE PARTICIPARE

SC ILE TRADE COMPANY SRL, în calitate de achizitor, organizează, la sediul Proiectului FEMINA din Comuna Chiajna, sat Rosu, Str Razorului Nr 19, Tel: 0213263543, licitatie în vederea atribuirii contractului de achiziţie de servicii de catering (coffee break si pranz) în Rosiorii de Vede, cod CPV 55500000-5 , CPV 55523000-2 , conform secţiunii Specificaţii tehnice din Documentaţia de atribuire.

Informatii suplimentare se pot obţine de la Ionescu Ruxandra – This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel: 0723634909

Procedura de atribuire aplicata

Achiziţie prin procedura competitiva, având în vedere INSTRUCŢIUNEA nr. 26 din 31.08.2010 privind efectuarea achiziţiilor publice necesare implementării proiectelor finanţate prin POSDRU 2007-2013.

Descrierea serviciilor ce urmează să fie achiziţionate

În vederea implementării Proiectului „FEMINA – Creşterea Abilităţilor si Calificărilor Femeilor”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 în baza Contractului de finanţare POSDRU/97/6.3/S/60838, SC ILE TRADE COMPANY SRL Bucureşti doreşte să achiziţioneze: Servicii de catering (coffee break si pranz) în Rosiorii de Vede, cod CPV 55500000-5 , CPV 55523000-2 , aşa cum sunt prezentate în documentaţia de atribuire.

Termen de finalizare sau durata contractului

Termenul maxim de finalizare a contractului este de 30.09.2012. Durata minima a contractului este de 1 luna.

Termen de plată:

Achizitorul se obliga sa plătească preţul către prestator in termen de 30 zile de la emiterea si comunicarea facturilor, aferente comenzilor emise de achizitor în concordanţă cu specificaţiile din documentaţia de atribuire.

Modalităţi de plată - plata se va face prin virament bancar din contul de proiect al beneficiarului în contul indicat de prestator.

Locul de prestare: Serviciile de servicii de catering (coffee break si pranz) se vor presta in Rosiorii de Vede , la locatia de desfasurare a cursurilor din Proiect, si care va fi comunicata prestatorului cu 7 zile inainte de inceperea derularii cantractului.

Preţul ofertat se va exprima in LEI.

Preţul ofertat va fi preţul total pentru serviciile de servicii de catering (coffee break si pranz), incluzand livrarea produselor la locatia cursului cat si debarasarea resturilor menajare. Preţul ofertat nu va include TVA.

Oferte alternative

Nu sunt acceptate oferte alternative. Nu se acceptă oferte parţiale. Se va depune ofertă pentru întreaga gamă de servicii solicitate.

Adresa la care se transmit ofertele

Ofertele se trimit la sediul Proiectului FEMINA al SC ILE TRADE COMPANY SRL Bucuresti, situat in Comuna Chiajna, sat Rosu, Str Razorului Nr 19, Tel: 0213263543

Modalitatea de obţinere a documentaţiei pentru ofertanţi

Documentaţia poate fi obţinuta în mod gratuit de la sediul achizitorului: SC ILE TRADE COMPANY SRL sau de pe pagina noastră de internet www.iletrade.ro.

Termenul limita de primire a ofertelor

10.10.2011, ora 10.00

Data, ora si locul deschiderii ofertelor

10.10.2011, ora, 12:00, la sediul Proiectului FEMINA al SC ILE TRADE COMPANY SRL Bucuresti, situat in Comuna Chiajna, sat Rosu, Str Razorului Nr 19, Tel: 0213263543

Modalităţile de finanţare şi de plata

Contractul POSDRU/97/6.3/S/60838 este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - „Investeşte în oameni!”

Criteriul de atribuire a contractului

„pretul cel mai mic”.

 


ANUNŢ DE ATRIBUIRE

Data publicării anunţului de participare: 29 Septembrie 2011
Denumire contract: Achiziţia de
servicii de catering (coffee break si pranz) în Rosiori, pentru cursantii care vor participa la instruire, în cadrul proiectului “FEMINA – Creşterea Abilităţilor şi Calificărilor Femeilor”
CPV 55500000-5 , CPV 55523000-2
Tipul procedurii: Procedura  competitiva
Criterii de atribuire:
pretul cel mai mic
Contract nr: 722/11.10.2011
Numarul de oferte primite: 1
Numele şi adresa operatorului economic căruia i-a fost atribuit contractul:
S.C. VALMI SERVCOM SRL
Valoarea maxima a contractului: 25650 RON (fara TVA)

Valoarea estimata maxima a contractului: 49.500 RON (fara TVA)