(ANULAT) Servicii de livrare materiale promotionale

Achizitor:

S.C. ILE TRADE COMPANY SRL

Adresa:

Bucuresti, Str. Dealul Tugulea nr. 77, Sector 6, Romnia

CUI 3683935; Registrul Comer?ului J40 / 2660/1993

Telefon/Fax: 021.326.35.42; 021.430.03.42

Adres? de internet: www.proiect-femina.ro

Titlul proiectului POSDRU:

FEMINA Cre?terea abilit??ilor ?i calific?rilor femeilor

ID proiect POSDRU:

POSDRU/97/6.3/S/60838

Axa prioritar? 6 Promovarea incluziunii sociale

Domeniul major de interven?ie 6.3 Promovarea egalit??ii de ?anse pe pia?a muncii

Calitatea achizitoruli:

Beneficiar

INVITA?IE PARTICIPARE

S.C. ILE TRADE COMPANY SRL, cu sediul n Bucure?ti, Str. Dealul ?ugulea nr. 77, Sector 6, Romnia Telefon/Fax: 021.326.35.42; 021.430.03.42, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , website: www.proiect-femina.ro, n calitate de achizitor, organizeaz?, la sediul de proiect din Com. Chiajna, str. R?zorului nr. 19, jud. Ilfov, licitatie n vederea atribuirii contractului de achizi?ie Servicii de livrare materiale promotionale pentru proiect, Cod CPV 39294100-0, conform sec?iunii Specifica?ii tehnice din Documenta?ia de atribuire.

Informa?ii suplimentare se pot ob?ine de la Ruxandra Ionescu This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel: 0723.63.49.09

Procedura de atribuire aplicata

Achizi?ie prin procedura de cercetare a pie?ii studiu de pia??, avnd n vedere INSTRUC?IUNEA nr. 26 din 31.08.2010 privind efectuarea achizi?iilor publice necesare implement?rii proiectelor finan?ate prin POSDRU 2007-2013.

Descrierea serviciilor ce urmeaz? s? fie achizi?ionate

n vederea implement?rii Proiectului FEMINA Cre?terea abilit??ilor ?i calific?rilor femeilor, proiect cofinan?at din Fondul Social European prin Programul Opera?ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 n baza Contractului de finan?are POSDRU/97/6.3/S/60838, S.C. ILE TRADE COMPANY SRL dore?te s? achizi?ioneze Servicii de livrare materiale promotionale pentru proiect, pe toat? perioada ntre data de semnare a contractului de achizi?ie public? ?i 30.09.2012, a?a cum sunt prezentate n documenta?ia de atribuire.

Termen de finalizare sau durata contractului

Termenul de finalizare a contractului este 30.09.2012.

Termen de plat?:

Achizitorul se oblig? s? pl?teasc? pre?ul c?tre prestator n termen de 30 zile de la emiterea ?i comunicarea facturilor, aferente achizi?iilor n concordan?? cu specifica?iile din documenta?ia de atribuire.

Modalit??i de plat? - plata se va face prin virament bancar din contul de proiect al beneficiarului n contul indicat de prestator.

Locul de prestare: materialele promotionale pentru proiect se vor livra la sediul de proiect al achizitorului din Com. Chiajna, str. R?zorului nr. 19, jud. Ilfov, sau la punctele de lucru ale prestatorului, dac? situa?ia o impune.

Pre?ul ofertat se va exprima in LEI.

Pre?ul ofertat va fi suma de plat? pentru fiecare produs comandat si suma totala . Pre?ul ofertat nu va include TVA. TVA se va prezenta separat.

Oferte alternative

Nu sunt acceptate oferte alternative. Nu se accept? oferte par?iale.

Adresa la care se transmit ofertele:

Sediul de proiect al S.C. ILE TRADE COMPANY SRL din Com. Chiajna, str. R?zorului nr. 19, jud. Ilfov

Modalitatea de ob?inere a documenta?iei pentru ofertan?i

Documenta?ia poate fi ob?inut? n mod gratuit de la sediul de proiect al achizitorului S.C. ILE TRADE COMPANY SRL din Com. Chiajna, str. R?zorului nr. 19, jud. Ilfov

Termenul limita de primire a ofertelor

12.12.2011., ora 10

Data, ora si locul deschiderii ofertelor

12.12.2011., ora, 16, la sediul de proiect al S.C. ILE TRADE COMPANY SRL din Com. Chiajna, str. R?zorului nr. 19, jud. Ilfov

Modalit??ile de finan?are ?i de plata

Contractul POSDRU/97/6.3/S/60838 este cofinan?at din Fondul Social European prin Programul Opera?ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - Investe?te n oameni!

Criteriul de atribuire a contractului

Pre?ul cel mai sc?zut.

Ofertele calificate conform documenta?iei de atribuire vor fi clasate n ordinea cresc?toare a pre?urilor. Va fi declarat? c?tig?toare oferta cu pre?ul cel mai sc?zut. n situa?ia c? vor fi dou? sau mai multe oferte cu pre?ul cel mai sc?zut, atunci se va solicita ofertan?ilor n cauz? s? depun? oferte mbun?t??ite de pre?, n plicuri nchise ?i sigilate.

Dac? se vor depune din nou dou? sau mai multe oferte cu pre?ul cel mai sc?zut, atunci se va declara c?tig?toare oferta nregistrat? prima la sediu achizitorului, unde se va nregistra obligatoriu data ?i ora depunerii ofertei mbun?t??ite, cu condi?ia ncadr?rii pre?ului solicitat n valoarea fondurilor alocate pentru aceast? achizi?ie.