(ATRIBUIT) Retea de date: implementare si service

Achizitor:

SC ILE TRADE COMPANY SRL BUCURESTI

Adresa:

Bucuresti, Str Dealul Tugulea Nr 77, Sector 6; Cod 060865, Romnia

CUI 3683935; Registrul Comer?ului J40 / 2660/1993

Tel/fax :0214300342; 0213263542

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Adres? de internet: www.iletrade.ro

Titlul proiectului POSDRU:

FEMINA Cre?terea Abilit??ilor si Calific?rilor Femeilor

ID proiect POSDRU:

POSDRU/97/6.3/S/60838

Axa prioritar? 6 Promovarea incluziunii sociale

Domeniul major de interven?ie 6.3 Promovarea egalit??ii de ?anse pe pia?a muncii

Calitatea achizitoruli:

Beneficiar

INVITA?IE PARTICIPARE

SC ILE TRADE COMPANY SRL, n calitate de achizitor, organizeaz?, la sediul Proiectului FEMINA din Comuna Chiajna, sat Rosu, Str Razorului Nr 19, Tel: 0213263543, licitatie n vederea atribuirii contractului de achizi?ie de Retea de date: implementare si service, cod CPV 32410000-0, 45314000-1, 50312300-8, conform sec?iunii Specifica?ii tehnice din Documenta?ia de atribuire.

Informatii suplimentare se pot ob?ine de la Ionescu Ruxandra This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel: 0723634909

Procedura de atribuire aplicata

Achizi?ie prin procedura procedura studiului de piata, avnd n vedere INSTRUC?IUNEA nr. 26 din 31.08.2010 privind efectuarea achizi?iilor publice necesare implement?rii proiectelor finan?ate prin POSDRU 2007-2013.

Descrierea serviciilor ce urmeaz? s? fie achizi?ionate

n vederea implement?rii Proiectului FEMINA Cre?terea Abilit??ilor si Calific?rilor Femeilor, proiect cofinan?at din Fondul Social European prin Programul Opera?ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 n baza Contractului de finan?are POSDRU/97/6.3/S/60838, SC ILE TRADE COMPANY SRL Bucure?ti dore?te s? achizi?ioneze: Retea de date: implementare si service, cod CPV 32410000-0, 45314000-1, 50312300-8, a?a cum este prezentata n documenta?ia de atribuire.

Termen de finalizare sau durata contractului

Termenul maxim de finalizare a contractului este de 30.09.2012 sau in caz de prelungire a proiectului, pana la finalizarea acestuia

Termen de plat?:

Achizitorul se obliga sa pl?teasc? pre?ul c?tre prestator in termen de maxim 30 zile de la emiterea si comunicarea facturilor n concordan?? cu specifica?iile din documenta?ia de atribuire.

Modalit??i de plat? - plata se va face prin virament bancar din contul de proiect al beneficiarului n contul indicat de prestator.

Locul de prestare: Retea de date: implementare si service se va implementa la sediul proiectului din Comuna Rosu

Pre?ul ofertat se va exprima in LEI.

Pre?ul ofertat va fi pre?ul total pentru Retea de date: implementare si service defalcat in instalare si intretinere lunara Pre?ul ofertat nu va include TVA.

Oferte alternative

Nu sunt acceptate oferte alternative. Nu se accept? oferte par?iale. Se va depune ofert? pentru ntreaga gam? de servicii solicitate.

Adresa la care se transmit ofertele

Ofertele se trimit la sediul Proiectului Femina al SC ILE TRADE COMPANY SRL din Comuna Chiajna, sat Rosu, Str Razorului Nr 19, Tel: 0213263543.

Modalitatea de ob?inere a documenta?iei pentru ofertan?i

Documenta?ia poate fi ob?inuta n mod gratuit de sediul a achizitorului: SC ILE TRADE COMPANY SRL sau de pe internet prin solicitare la email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Termenul limita de primire a ofertelor

13.01.2012, ora 10.00 la sediul proiectului FEMINA din Comuna Chiajna, sat Rosu, Str Razorului Nr 19, Tel: 0213263543 al SC ILE TRADE COMPANY SRL Bucuresti

Data, ora si locul deschiderii ofertelor

13.01.2012, ora, 12:00, la sediul proiectului FEMINA al SC ILE TRADE COMPANY SRL Bucuresti,

Modalit??ile de finan?are ?i de plata

Contractul POSDRU/97/6.3/S/60838 este cofinan?at din Fondul Social European prin Programul Opera?ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - Investe?te n oameni!

Criteriul de atribuire a contractului

pretul cel mai mic.

Achizitor:

SC ILE TRADE COMPANY SRL BUCURESTI

Adresa:

Bucuresti, Str Dealul Tugulea Nr 77, Sector 6; Cod 060865, Romnia

CUI 3683935; Registrul Comer?ului J40 / 2660/1993

Tel/fax :0214300342; 0213263542

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Adres? de internet: www.iletrade.ro

Titlul proiectului POSDRU:

FEMINA Cre?terea Abilit??ilor si Calific?rilor Femeilor

ID proiect POSDRU:

POSDRU/97/6.3/S/60838

Axa prioritar? 6 Promovarea incluziunii sociale

Domeniul major de interven?ie 6.3 Promovarea egalit??ii de ?anse pe pia?a muncii

Calitatea achizitoruli:

Beneficiar

INVITA?IE PARTICIPARE

SC ILE TRADE COMPANY SRL, n calitate de achizitor, organizeaz?, la sediul Proiectului FEMINA din Comuna Chiajna, sat Rosu, Str Razorului Nr 19, Tel: 0213263543, licitatie n vederea atribuirii contractului de achizi?ie de Retea de date: implementare si service, cod CPV 32410000-0, 45314000-1, 50312300-8, conform sec?iunii Specifica?ii tehnice din Documenta?ia de atribuire.

Informatii suplimentare se pot ob?ine de la Ionescu Ruxandra This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel: 0723634909

Procedura de atribuire aplicata

Achizi?ie prin procedura procedura studiului de piata, avnd n vedere INSTRUC?IUNEA nr. 26 din 31.08.2010 privind efectuarea achizi?iilor publice necesare implement?rii proiectelor finan?ate prin POSDRU 2007-2013.

Descrierea serviciilor ce urmeaz? s? fie achizi?ionate

n vederea implement?rii Proiectului FEMINA Cre?terea Abilit??ilor si Calific?rilor Femeilor, proiect cofinan?at din Fondul Social European prin Programul Opera?ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 n baza Contractului de finan?are POSDRU/97/6.3/S/60838, SC ILE TRADE COMPANY SRL Bucure?ti dore?te s? achizi?ioneze: Retea de date: implementare si service, cod CPV 32410000-0, 45314000-1, 50312300-8, a?a cum este prezentata n documenta?ia de atribuire.

Termen de finalizare sau durata contractului

Termenul maxim de finalizare a contractului este de 30.09.2012 sau in caz de prelungire a proiectului, pana la finalizarea acestuia

Termen de plat?:

Achizitorul se obliga sa pl?teasc? pre?ul c?tre prestator in termen de maxim 30 zile de la emiterea si comunicarea facturilor n concordan?? cu specifica?iile din documenta?ia de atribuire.

Modalit??i de plat? - plata se va face prin virament bancar din contul de proiect al beneficiarului n contul indicat de prestator.

Locul de prestare: Retea de date: implementare si service se va implementa la sediul proiectului din Comuna Rosu

Pre?ul ofertat se va exprima in LEI.

Pre?ul ofertat va fi pre?ul total pentru Retea de date: implementare si service defalcat in instalare si intretinere lunara Pre?ul ofertat nu va include TVA.

Oferte alternative

Nu sunt acceptate oferte alternative. Nu se accept? oferte par?iale. Se va depune ofert? pentru ntreaga gam? de servicii solicitate.

Adresa la care se transmit ofertele

Ofertele se trimit la sediul Proiectului Femina al SC ILE TRADE COMPANY SRL din Comuna Chiajna, sat Rosu, Str Razorului Nr 19, Tel: 0213263543.

Modalitatea de ob?inere a documenta?iei pentru ofertan?i

Documenta?ia poate fi ob?inuta n mod gratuit de sediul a achizitorului: SC ILE TRADE COMPANY SRL sau de pe internet prin solicitare la email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Termenul limita de primire a ofertelor

13.01.2012, ora 10.00 la sediul proiectului FEMINA din Comuna Chiajna, sat Rosu, Str Razorului Nr 19, Tel: 0213263543 al SC ILE TRADE COMPANY SRL Bucuresti

Data, ora si locul deschiderii ofertelor

13.01.2012, ora, 12:00, la sediul proiectului FEMINA al SC ILE TRADE COMPANY SRL Bucuresti,

Modalit??ile de finan?are ?i de plata

Contractul POSDRU/97/6.3/S/60838 este cofinan?at din Fondul Social European prin Programul Opera?ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - Investe?te n oameni!

Criteriul de atribuire a contractului

pretul cel mai mic.


ANUN? DE ATRIBUIRE


Data public?rii anun?ului de participare: 06 Ianuarie 2012

Denumire contract: Achizi?ia Retea de date: implementare si service n cadrul proiectului FEMINA Cre?terea Abilit??ilor ?i Calific?rilor Femeilor
CPV 32410000-0, 45314000-1, 50312300-8
Tipul procedurii:
Procedura studiului de piata
Criterii de atribuire:
pretul cel mai mic
Contract nr: 887/16.01.2012
Numarul de oferte primite: 3
Numele ?i adresa operatorului economic c?ruia i-a fost atribuit contractul:
SC INFOTEL SYSTEMS SRL

Valoarea estimata: 29000 RON
Valoarea contractului:
16689 RON (fara TVA)