INVITA?IE PARTICIPARE
SC ILE TRADE COMPANY SRL, cu sediul in Bucuresti, Pia?a Alba Iulia, Nr. 8, Bloc I7, Parter, Sector 3, Romnia, Cod 031105 tel 021 3263540, fax: 021 3263541, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , website: www.iletrade.ro, n calitate de achizitor, organizeaz?, la sediul din Bucuresti, Pia?a Alba Iulia, Nr. 8, Bloc I7, Parter, Sector 3, licitatie n vederea atribuirii contractuluide inchiriere sala pentru desfasurarea cursurilor din proiect, in Bucuresti conform sec?iunii Specifica?ii tehnice din Documenta?ia de atribuire.

Informatii suplimentare se pot ob?ine de la Ionescu Ruxandra This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; Tel: 0723634909

Procedura de atribuire aplicata
Achizi?ie prin procedura competitiva, avnd n vedere INSTRUC?IUNEA nr. 26 din 31.08.2010privind efectuarea achizi?iilor publice necesare implement?rii proiectelor finan?ate prin POSDRU 2007-2013.

Descrierea produselor ce urmeaz? s? fie achizi?ionate
n vederea implement?rii ProiectuluiFEMINA Cre?terea Abilit??ilor si Calific?rilor Femeilor,proiect cofinan?at din Fondul Social European prin Programul Opera?ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 n baza Contractului de finan?are POSDRU/97/6.3/S/60838, SC ILE TRADE COMPANY SRL Bucure?ti dore?te s? inchirieze sala pentru desfasurarea cursurilor din proiect, in Bucuresti, a?a cum sunt prezentate n documenta?ia de atribuire.

Termen de finalizare sau durata contractului
Termenul de finalizare a contractului este 30.09.2012.

Termen de plat?:
Achizitorul se obliga sa pl?teasc? pre?ul c?tre prestator in termen de 30 zile de la emiterea ?i comunicarea facturilor, aferente achizi?iilor n concordan?? cu specifica?iile din documenta?ia de atribuire.

Modalit??i de plat? - plata se va face prin virament bancar din contul de proiect al beneficiarului n contul indicat de furnizor.

Locul de prestare: Inchiriere salii se va face n jude?ul Bucuresti a?a cum este prev?zut n documenta?ia c?tre ofertan?i.

Pre?ul ofertat se va exprima in LEI.
Pre?ul ofertat va fi suma total? penru spatiile de curs inchiriate achizitorului. Pre?ul ofertat nu va include TVA. TVA se va prezenta separat.

Oferte alternative
Nu sunt acceptate oferte alternative. Nu se accept? oferte par?iale.

Adresa la care se transmit ofertele
SC ILE TRADE COMPANY SRL Bucuresti, Bucuresti, Pia?a Alba Iulia, Nr. 8, Bloc I7, Parter, Sector 3, Cod 031105

Modalitatea de ob?inere a documenta?iei pentru ofertan?i
Documenta?ia poate fi ob?inuta n mod gratuit de sediul a achizitorului: SC ILE TRADE COMPANY SRL Bucuresti, Bucuresti, Pia?a Alba Iulia, Nr. 8, Bloc I7, Parter, Sector 3, Cod 031105 sau de pe pagina noastr? de internet www.iletrade.ro.

Termenul limita de primire a ofertelor
11.02.2011, ora 12.00

Data, ora si locul deschiderii ofertelor
11.02.2011, ora, 16:00, la sediul SC ILE TRADE COMPANY SRL Bucuresti, Bucuresti, Pia?a Alba Iulia, Nr. 8, Bloc I7, Parter, Sector 3, Cod 031105

Modalit??ile de finan?are ?i de plata
Contractul POSDRU/97/6.3/S/60838 este cofinan?at din Fondul Social European prin Programul Opera?ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - Investe?te n oameni!

Criteriul de atribuire a contractului
Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic
Factorii de evaluare a ofertelor ?i algoritmii de calcul pentru fiecare ofert? sunt detalia?i n documenta?ia c?tre ofertan?i.


ANUN? DE ANULARE

Data public?rii anun?ului de participare: 01.02.2011

Denumire contract: nchiriere sal? pentru cursuri n BUCURESTI n cadrul proiectului FEMINA Cre?terea Abilit??ilor ?i Calific?rilor Femeilor

CPV - 70310000 7

Tipul procedurii: procedura competitiv?

Criterii de atribuire: Oferta cea mai avantajoas? din punct de vedere economic.

Contract nr: -

Numarul de oferte primite: 0 (NICII UNA)

Numele ?i adresa operatorului economic c?ruia i-a fost atribuit contractul:

-

Avand in vedere ca nu s-a primit nici o oferta comisia a stabilit anularea procedurii.