Comunicat de presa Baia Mare

ANUN? PRIVIND DESF??URAREA CONFERIN?EI

"Egalitate de ?anse ?i incluziune social?"

SC ILE Trade Company SRL, lider de parteneriat ?i beneficiarul proiectului POSDRU/97/6.3/S/60838, cu titlul FEMINA cre?terea abilit??ilor ?i calific?rilor femeilor, cofinan?at din Fondul Social European Programul Operan?ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritar? 6 - Promovarea incluziunii sociale, domeniul major de interven?ie 6.3 - Promovarea egalita?ii de ?anse pe pia?a muncii, organizeaz? conferin?a "Egalitate de ?anse ?i incluziune social?".

Conferin?a are ca obiective prezentarea ?i prezentarea principiilor de egalitate de ?anse ?i incluziune social?, din prisma rezultatelor deosebite, atinse n cadrul implement?rii proiectului n regiunea Nord-Vest.

Conferin?a va avea loc mar?i, 26 iunie 2012, ora 10, n Baia Mare, la Centrul de Instruire ?i Marketing al Camerei de Comer? ?i Industrie Maramure?.

n cadrul conferin?ei vor avea loc prezent?ri ?i discursuri realizate de exper?i din cadrul proiectului ?i reprezentan?i ai comunit??ii locale ?i ai mediului de afaceri, dar ?i expuneri privind evolu?ia doamnelor participante la grupul ?int?, din aceast? regiune pove?ti de succes privind egalitatea de ?anse ?i incluziunea sociala.