Comunicat final

Investe?te n oameni !

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Opera?ional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

Axa prioritar? 6 Promovarea incluziunii sociale

Domeniul major de interven?ie 6.3 Promovarea egalit??ii de ?anse pe pia?a muncii

Titlu proiect: FEMINA cre?terea abilit??ilor ?i calific?rilor femeilor

Nr. Contract: POSDRU/97/6.3/S/60838

COMUNICAT

SC. ILE TRADE COMPANY SRL, n calitate de beneficiar al proiectului cu titlul FEMINA cre?terea abilit??ilor ?i calific?rilor femeilor, cu atribu?ii de gestionare a finan??rii nerambursabile pentru implementarea activit??ilor eligibile ?i atingerea scopului ?i obiectivelor propuse, anun?? incheierea cu succes a mai multor activit??i din planul de implementare al proiectului cofinan?at din Fondul Social European, prin Programul Opera?ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Activitatea nr. 3 INI?IEREA, PREG?TIREA ?I PROMOVAREA PROIECTULUI a fost incheiata cu succes la 30.09.2012 cu rezultate semnificative. In perioada de implementare scursa intre 01.10.2010 si 30.09.2012 ntreaga echipa de proiect a avut scopul de a promova proiectul, obiectivele si scopul sau, activitatile de realizat si actiunile de ntreprins la fiecare pas. Membrii echipei au organizat doua evenimente impotante pentru vizibilitatea proiectului, au preg?tit ?i mpar?it materialul publicitar elocvent, au contactat to?i factorii interesa?i care s? ne ajute n a ne face v?zu?i ?i cunoscu?i ?i mai ales de interes pentru popula?ia ?int?.

Astfel, au continuat demersurile pentru a ajunge la grupul ?int? al proiectului, la nevoile femeilor inactive, ?omere ?i ocupate cu agricultura de subzisten??, din paleta vast? de vrste 18-60 de ani, din mediul rural ?i urban.

Astfel, au fost selectate 708 persoane, din ?apte regiuni ale Romniei SUD VEST, VEST, NORD VEST, CENTRU, SUD, BUCURESTI ILFOV, ?i SUD EST - care s? participe la celelalte activit??i ale proiectului, s? fie consiliate in carier?, instruite n domeniul confec?iilor si antreprenoriatului, ?i asistate pentru demararea unei activit??i independente.

Desigur ca actiunile de promovare si c?utare, recrutare a grupului ?int? s-au adresat unui num?r de doua ori mai mare, astfel nct selec?ia sa fie eficient?.

ACTIVITATEA 5 DE RECRUTARE ?I SELEC?IE s-a ncheiat ?i ea cu succes ?i datorit? ac?iunilor echipei implicate au fost instruite 706 femei fa?? de 696 ct prevedea proiectul.

Grupul ?int? implicat n activit??ile proiectului a fost dep??it datorit? cererii mari pentru ac?iunile desf??urate dar ?i datorit? beneficiarului ?i a managementului de calitate aplicat.

Rata de abandon este foarte bun? - doar 2 persoane au abandonat activit??ile proiectului. Acest lucru reprezint? pentru noi o cheie important? de control a calit??ii muncii nostre pentru implementare, relevnd faptul ca toat? echipa s-a implicat ?i s-a d?ruit proiectului, promovnd ?i atingnd scopul principal ?i obiectivele propuse.

A?adar, activitate nr. 6 - INSTRUIREA ?i activitatea nr. 7 EVALUAREA, MONITORIZAREA INSTRUIRII SI CELEBRAREA SUCCESULUI s-au ncheiat cu succes ?i mai ales cu rezultate remarcabile, dintre care men?ion?m:

- 37 de doamne s-au angajat urmare instruirii si consilierii primite din partea noastr?.

- 23 de persoane din regiunea Nord Vest au demarat pe cont propriu o afacere proprie.

- mai multe persoane lucreaz? pentru gospod?rie, pentru prieteni, vecini ?i urm?resc ob?inerea de venituri prin utilizarea abilit??ilor nv??ate la cursul FEMINA, ?i utiliznd subven?ia n natur? primit? ma?ina de cusut casnic?.

Prin activitatea nr. 12 - ASISTAREA COMPLET? A PERSOANELOR DIN GRUPUL ?INT? N DEMARAREA UNEI ACTIVIT??I INDEPENDENTE, echipa de proiect a reu?it s? dezvolte abilit??ile antreprenoriale la cel pu?in 70 de femei, pentru care a ?i contribuit financiar, cu resursele finan??rii nerambursabile, nfiin?area unei activit??i independente de tip intreprindere individuala. A?adar, alte 70 de persoane, au acum afacerea lor, in domeniul confec?iilor.

De men?ionat ?i faptul c? 3 dintre aceste persoane reu?esc performan?a de a avea ?i un loc de munc?, de a fi angajat?, dar ?i de a desf??ura activit??i n afacerea proprie.

Rezultate semnificative, ob?inute n cadrul proiectului relev? ?i o alt? activitate, ncheiat? n perioada men?ionat?. Este vorba despre activitatea nr. 8 CONCURS NTRE GRUPE, prin numarul mare de echipe care se afla la egalitate pe podium.

Echipa de proiect consider? c? rezultatele publicate sunt de o mare nsemn?tate ?i dore?te s? felicite ntreg grupul ?int? pentru reu?ite ?i pentru a fi participat la atingerea scopului ?i obiectivelor proiectului.

Echipa de proiect FEMINA